HEADEX Group Privatumo politika

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenis mes tvarkome.

1. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

1.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:
a) Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis kai atsiunčiate mums savo CV, motyvacinius laiškus, kandidatuojate į mūsų darbo skelbimus darbo paieškos portaluose, registruojatės mūsų interneto svetainėse, bendraujate su mumis telefonu, el. paštu ar susitikimų metu, atsakinėjate į mūsų pateiktus klausimynus, atliekate užduotis ar testus, susisiekiate su mumis per socialinius tinklus (pvz., Facebook, Linkedin, Instagram), naudodamiesi internetinėje svetainėje integruota Messenger pokalbių programėle, dalindamiesi savo sėkmės istorijomis ir pateikdami atsiliepimus apie mus. Jums susisiekus su mumis raštu ar elektroniniu būdu, mes išsaugosime susirašinėjimo duomenis.
b) Kai Jūs naudojatės mūsų valdomomis svetainėmis. Kai Jūs naudojatės mūsų valdomomis interneto svetainėmis, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP), naudojamas įrenginys, naudojama internetinė naršyklė, apsilankymų skaičius, peržiūrėti mūsų interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje, interneto svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų svetainę) yra renkama automatiškai.
c) Kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų.
1.2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant interneto svetainių slapukus, duomenimis, surinktais Jums teikiant mūsų paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

2. KOKIAIS TIKSLAIS IR PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

2.1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais pagrindiniais BDAR įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo pagrindais:
a) Siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
b) Gavus duomenų subjekto sutikimą;
c) Kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė;
d) Kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų.
2.2. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:
a) Paslaugų teikimo tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami teikti mūsų paslaugas Jums ir kitiems asmenims: surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams arba įdarbinti juos savo įmonėje.
Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz., Jūsų CV pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis ir kitus darbinimui reikalingus duomenis, jūsų vardą, pavardę, įmonę, kurioje dirbate, telefono numerį, el. paštą – kai jūs atstovaujate įmonę, besikreipiančią dėl paslaugų), surinktus Jums naudojantis mūsų ir kitomis interneto svetainėmis ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz., esamų ar buvusių darbdavių ar pažįstamų rekomendacijų, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių ir kt.).
Jei kandidatuojate į darbo vietą ir duodate sutikimą, mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
1. Identifikacijos ir kontaktiniai duomenys: vardas; pavardė; gimimo metai; lytis; amžius; el. pašto adresas; telefono numeris; Messenger/ MS Teams vardas; gyv. vietos adresas; adreso tipas (namų, darbo); šalis; miestas;
2. Poreikiai: pageidavimas išvykti poroje; darbo sąlygos (darbo etatas, darbas slenkančiu ar pamaininiu grafiku, atlyginimo lūkestis); žalingi įpročiai; pageidavimai (darbo sritis, pozicija, vykimas, darbo pradžia, kita);
3. Informacija tinkamumui įvertinti: CV duomenys; darbo ieškoma Lietuvoje ir/ar užsienyje; pilietybė; kalbų įgūdžiai; leidimas gyventi/dirbti Europos Sąjungoje; studijų duomenys (rūšis, statusas); išsilavinimas (įgyta profesija, specialybė, papildomos kvalifikacijos); darbo patirtis (įmonė, pareigos, darbo laikotarpis, darbo pobūdis, atsakomybės, išėjimo priežastys, kiti darbai, darbo patirtis įvairiomis sąlygomis, darbas užsienyje); kelionės į darbą savo automobiliu galimybės; asmeninės savybės; kai to reikalauja darbo vietos specifika, tinkamumui įvertinti tvarkome sveikatos duomenis (sveikatos sutrikimai, alergijos, darbingumo ribojimai);
4. Motyvacija: rekomendacijos; išvykimo į užsienį priežastys; norimas dirbti darbas; svarbūs aspektai darbe; ieškomo darbo trukmė; galimybė greitai išvykti į užsienį; duomenys, ar yra artimųjų, kuriais reikėtų pasirūpinti Lietuvoje; išvykų su šeima derinimas;
5. Kompetencijos: kvalifikacija ir ją patvirtinantys pažymėjimai (galiojančio krautuvo pažymėjimo turėjimas, vairavimo kategorijos teisių turėjimas); testų rezultatai;
6. Individualios komunikacijos informacija: el. laiško siuntėjo serverio IP kodas ir IP adresas; interviu duomenys (data, suplanavęs asmuo, apklausą atlikęs asmuo); planuojami interviu (data, laikas, užregistravęs asmuo, užrašai); duomenų šaltinis (iš kur gauti duomenys, šaltinio pavadinimas, duomenų gavimo data, asmuo suvedęs duomenis).
Duodami mums sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, Jūs patvirtinate, kad:
    • Teikiate tikslius ir teisingus savo Asmens duomenis, o šiems pasikeitus – nedelsiant informuosite Headex Group;
    • Headex Group pateiksite kitų asmenų duomenis tik gavę jų sutikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
    • Prieš duodamas sutikimą uždaviau rūpimus klausimus dėl Asmens duomenų tvarkymo Headex Group ir į juos buvo atsakyta.
Šiuo tikslu Jūsų duomenis teikiame ar perduodame savo partneriams bei klientams – darbdaviams, kurie ieško darbuotojų. Kartu su mumis jie bus Jūsų asmens duomenų valdytojais. Klientams mes neperduosime daugiau Jūsų asmens duomenų nei tvarkysime šios Privatumo politikos pagrindu. Su klientais mes esame sudarę sutartis, kuriomis abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis.
Šiuo tikslu Jūsų duomenis tvarkome, kol Jums teikiama paslauga. Jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi teikiant paslaugas kitiems asmenims, gavę Jūsų sutikimą, tvarkome Jūsų asmens duomenis 3 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo. Po to Asmens duomenis, kurių tvarkyti neturėsime teisinio pagrindo, saugiai sunaikinsime, išskyrus Jūsų sutikimo davimo faktą patvirtinančią informaciją, kurią saugosime ne ilgiau kaip 10 metų, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Headex reikalavimus.
Teikdami paslaugas, gavę Jūsų sutikimą, galime vykdyti Jūsų (kandidato) vertinimus
Testavimų, vertinimų rezultatus tvarkysime kol vykdoma konkreti atranka ar gavę Jūsų sutikimą, kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu ilgesnį, šioje Privatumo politikoje nurodytą laikotarpį.
b) Kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu. Pasibaigus konkrečiai atrankai į darbo vietą, į kurią Jūs teikėte savo duomenis, gavę Jūsų sutikimą, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtumėme ateityje pasiūlyti Jums darbą ir karjeros galimybes, surasti atitinkančius mūsų klientų poreikius kandidatus bei juos atrinkti, įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui, ir pristatyti kandidatus darbdaviams.
Šiuo tikslu mes tvarkome tokius pačius asmens duomenis, kaip ir paslaugų teikimo tikslu, teikiame juos tiems patiems asmenis ir saugome juos 3 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo.
c) Taip pat mes tvarkome Jūsų rekomenduojamo asmens duomenis atrankos į mūsų arba mūsų partnerių siūlomą darbo vietą atrankos tikslu, o Jūsų (rekomenduojančiojo) asmens duomenis – premijos už rekomenduotą asmenį administravimo tikslu.
Šiuo tikslu tvarkome šiuos rekomenduoto asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, darbinė patirtis, savybės, talentai, kita pateikta informacija;
rekomenduojančiojo asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, premijos išmokėjimui būtini duomenys, el. laiško siuntėjo serverio IP adresas, įrenginio, iš kurio siųstas el. laiškas IP adresas, duomenų šaltinis (iš kur gauti duomenys, šaltinio pavadinimas, duomenų gavimo data, asmuo suvedęs duomenis).
Rekomenduoto asmens duomenis tvarkysime 10 metų nuo sutikimo dienos. Rekomenduojančiojo asmens duomenis tvarkysime rekomenduoto asmens atrankos proceso metu (jei rekomenduotas asmuo nebus įdarbintas) arba 3 metus po premijos išmokėjimo (jei rekomenduotas asmuo bus įdarbintas).
Jūsų nurodytus rekomenduojamo asmens duomenis atrankos į Headex ir/ar jos partnerių siūlomą darbo vietą tikslu, Headex gali perduoti Headex grupės įmonėms ir/ar potencialiems darbdaviams visame pasaulyje, įskaitant ir esantiems valstybėse, kurios teisės aktais neužtikrina Lietuvoje galiojančio asmens duomenų teisinės apsaugos lygio. Asmens duomenis perduodant gavėjui į tokią valstybę, Headex ir asmens duomenų gavėjas taikys tinkamas apsaugos priemones, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo. Sutikime nurodytus asmens duomenis minimalia būtina apimtimi taip pat galime perduoti trečiajam asmeniui, teikiančiam paslaugas Headex ar Headex įmonių grupės įmonei, įskaitant teisės, mokesčių, verslo ar personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams bei teisės aktų nustatyta tvarka kompetentingoms valstybės institucijoms.
Daugiau informacijos apie premijos išmokėjimo sąlygas galite rasti čia .
d) Paslaugų kokybės kontrolės tikslu (telefoninių pokalbių įrašymas). Kai Jūs paskambinate mums ar mes susisiekiame su Jumis, mes įrašome mūsų pokalbį siekdami užtikrinti aptarnavimo kokybę ir kontroliuoti paslaugų teikimą.
Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris; telefoninio pokalbio įrašas (duomenys, pateikti pokalbio metu), telefoninio pokalbio data ir laikas, Jus konsultuojančio asmens vardas, pavardė;
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių arba sukuriame Jums naudojantis mūsų paslaugomis.
Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 3 metus.
e) Siekdami administruoti darbuotojų darbo veiklą. Tiek kiek mus tai įpareigoja ar leidžia atlikti teisės aktai, mes tvarkome savo darbuotojų asmens duomenis savo vidinėse taisyklėse nustatyta tvarka.
f) Valdomų interneto svetainių tobulinimo tikslu ir siekdami pasiūlyti Jums geresnes ir pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis, mes naudojame siekdami tobulint ir vystyti šias interneto svetaines ir pasiūlyti Jums geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis gautus ir iš kitų asmenų gautus Jūsų asmens duomenis.
Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, skaitykite šios Privatumo politikos 3 skyriuje.
g) Tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pasiūlyti Jums savo, su mumis susijusių asmenų ir mūsų partnerių ir paslaugas, tobulinti savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.
Šiuo tikslu mes tvarkome vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą; Bendrovės ir trečiųjų asmenų valdomų interneto svetainių lankytojų duomenis, susijusius su naudojimusi tokiomis svetainėmis.
Šiuo tikslu Jūsų duomenis tvarkysime 3 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo.
h) Betarpiško bendravimo ir paslaugų kokybės gerinimo tikslu. Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate susisiekdami su mumis Messenger pokalbių programėle, palikdami atsiliepimą apie mus arba dalindamiesi savo sėkmės istorija internetinės svetainės atsiliepimų skiltyje. Šiuo tikslu tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis, kaip: el. pašto adresas, Facebook nurodytas Jūsų vardas, atsiliepimo, sėkmės istorijos tekstas, užklausos tekstas.
Šiuo tikslu Jūsų duomenis susirašinėjime tvarkome 1 metus nuo susirašinėjimo pradžios.
Taip pat nurodytu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis naudodamiesi Messenger, Viber ar MS Teams programėlėmis. Šiuo tikslu tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis, kaip: tel. numeris, susirašinėjimo metu pateikiama informacija, Messenger, Viber ar MS Teams programėlėse nurodytas Jūsų vardas.
Susirašinėjimo istoriją saugome 1 metus nuo susirašinėjimo pradžios.
Taip pat mes Viber, Teams bei Messenger programose vykdome virtualius susitikimus siekdami operatyviai vykdyti savo veiklą, pakeisti fizinius susitikimus virtualiais. Tai darome bendravimo su potencialiais darbuotojais, Bendrovės darbuotojais (tik Teams) bei partneriais užtikrinimo tikslais.
Apie tai, kaip Messenger, Viber ar MS Teams tvarko Jūsų asmens duomenis galite sužinoti šių programėlių skelbiamuose privatumo pranešimuose.
2.3. Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jums davus sutikimą, Jums atšaukus sutikimą ar pasibaigus sutikimo galiojimo terminui Jūsų asmens duomenys toliau nebetvarkomi, išskyrus sutikimo davimo faktą patvirtinančių duomenų saugojimą ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius mūsų reikalavimus.
2.4. Jokiais kitais su aukščiau išvardintais tikslais nesuderinamais tikslais Jūsų asmens duomenų mes netvarkome.

3. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

3.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus interneto svetainėse, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina interneto svetainėse vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką interneto svetainių aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
3.2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: interneto adresas (IP), naudojamas įrenginys, naudojama internetinė naršyklė, apsilankymų skaičius, peržiūrėti mūsų interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje, interneto svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų svetainę.
3.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:
a) kad užtikrintume interneto svetainių funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis svetainių įasmeninimu);
b) naudojimosi interneto svetainėmis analizei;
c) kad galėtume svetaines tobulinti ir vystyti taip, kad jos dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
d) paslaugų plėtrai;
e) tiksliniam rinkodaros orientavimui.
3.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi interneto svetainėmis, Jūsų pateiktais asmens duomenimis ir pan.).
3.5. Interneto svetainėse gali būti naudojami tokie slapukai:
a) techniniai (privalomieji) slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui;
b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
c) analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
d) tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;
e) socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti interneto svetainių informaciją.
3.6. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:
a) neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
b) svetainėse pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;
c) išreikšdami sutikimą registracijos svetainėse metu.
3.7. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.
3.8. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie interneto svetainių.
3.9. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo. Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia: https://wwww.facebook.com/policy.php (Facebook); https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (LinkedIn); Instagram https://help.instagram.com/155833707900388 .
3.10. Naudojami slapukai

Slapuko pavadinimas Slapuko tipas Galiojimo pabaiga Paskirtis
fr Būtinieji 3 mėnesiai Identifikuoti unikalius vartotojus ir jų taikomą naršyklę. Tipas: HTML
coskieyes-consent Būtinieji 1 metai „CoockieYes“ nustato šį slapuką, kad įsimintų naudotojų sutikimo nuostatas ir kad jų nuostatų būtų paisoma vėlesnių apsilankymų šioje svetainėje metu. Jis nerenka ir nesaugo jokios asmeninės informacijos apie svetainės lankytojus.
_GRECAPTCHA Būtinieji 2 dienos Google reCaptcha apsaugo nuo kenkėjiškos lankytojų veiklos svetainėje
Yt-remote-device-id Funkciniai niekada „Youtube“ nustato šį slapuką, kad išsaugotųnaudotojo vaizdo įrašų nuostatas naudojant įterptus „Youtube“ vaizdo įrašus.
Ytdb:LAST_RESULT_ENTRY_KEY Funkciniai niekada Taikomas „Youtube“ kad išsaugotų paskutinį paieškos rezultato įrašą, kurį spustelėjo vartotojas. Ši informacija naudojama siekiant pagerinti naudotojo patirtį ir ateityje pateikti tinkamesnius paieškos rezultatus.
yt-player-headers-readable Funkciniai niekada Slapuką naudoja „Youtube“, kad išsaugotų vartotojo nuostatas, susijusias su vaizdo įrašų atkūrimu ir sąsaja, taip pagerindama vartotojo žiūrėjimo patirtį.
t-remote-connected-devices Funkciniai niekada „Youtube“ nustato šį slapuką, kad išsaugotų naudotojo vaizdo įrašų nuostatas naudojant įterptus „Youtube“ vaizdo įrašus.
yt-remote-session-app Funkciniai sesija „Youtube“ nustato šį slapuką, kad galėtų saugoti vartotojo nuostatas ir informaciją apie įterptojo „Youtube“ vaizdo įrašų grotuvo sąsają.
yt-remote-cast-installed Funkciniai sesija Slapukas naudojamas išsaugoti vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas naudojant įterptąjį „Youtube“ vaizdo įrašą.
yt-remote-session-name Funkciniai sesija „Youtube Store“ taiko šį slapuką pagal naudotojo vaizdo grotuvo nuostatas įterptiems „YouTube“ vaizdo įrašams.
yt-remote-cast-available Funkciniai sesija Slapukas naudojamas išsaugoti vartotojo nuostatas, susijusias su tuo, ar video galimas atvaizuduoti „YouTube“ vaizdo grotuve.
yt-remote-fast-check-period Funkciniai sesija „Youtube“ taikomas slapukas skirtas  išsaugoti vartotojo vaizdo grotuvo nuostatas įterptiesiems „Youtube“ vaizdo įrašams.
_gcl_au Statistiniai 3 mėnsesiai „Google Tag Manager“ nustato slapuką, skirtą svetainių, kuriose naudojamos jų paslaugos, reklamos efektyvumui eksperimentuoti.
_ga  Statistiniai 1 metai 1 mėnuo 4 dienos „Google Analytics“ nustato šį slapuką, kad apskaičiuotų lankytojų, sesijų ir kampanijų duomenis ir stebėtų svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitai. Slapukas saugo anoniminę informaciją ir unikaliems lankytojams atpažinti, priskiria atsitiktinai sugeneruotą numerį.
_gid  Statistiniai 1 diena „Google Analytics“ nustato šį slapuką, kad išsaugotų informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, ir kartu sukurtų svetainės našumo analitinę ataskaitą. Kai kurie iš renkamų duomenų apima lankytojų skaičių, jų šaltinį ir anonimiškai aplankytus puslapius.
_ga_*  Statistiniai 1 metai 1 mėnuo 4 dienos „Google Analytics“ nustato šį slapuką, kad saugotų ir skaičiuotų puslapio peržiūras.
_hjSessionUser_*  Statistiniai 1 metai „Hotjar“ nustato šį slapuką, kad užtikrintų, jog vėlesnių apsilankymų toje pačioje svetainėje duomenys būtų priskirti tam pačiam vartotojo ID, kuris išlieka „Hotjar“ vartotojo ID, kuris yra unikalus tai svetainei.
_hjSession_*  Statistiniai 1 valanda „Hotjar“ nustato šį slapuką, kad užtikrintų, jog vėlesnių apsilankymų toje pačioje svetainėje duomenys būtų priskirti tam pačiam vartotojo ID, kuris išlieka „Hotjar“ vartotojo ID, kuris yra unikalus tai svetainei.
uid  Statistiniai 2 mėnesiai Tai „Google“ naudotojo ID slapukas, kuriuo stebimi įvairių svetainių segmentų naudotojai.
_ftbp  Statistiniai 3 mėnesiai „Facebook“ nustato šį slapuką, kad po apsilankymo svetainėje būtų rodomi skelbimai „Facebook“ arba skaitmeninėje platformoje, naudojančioje „Facebook“ reklamą.
YSC Rinkodaros sesija „Youtube“ nustato šį slapuką, kad galėtų stebėti „Youtube“ puslapiuose įterptų vaizdo įrašų peržiūras
VISITOR_INFO1_LIVE Rinkodaros 6 mėnesiai „Youtube“ nustato šį slapuką, kad išmatuotų pralaidumą ir nustatytų, ar naudotojui rodoma nauja, ar sena grotuvo sąsaja.
VISITOR_PRIVACY_METADATA Rinkodaros 6 mėnesiai „YouTube“ nustato šį slapuką, kad išsaugotų naudotojo sutikimo su slapuku būseną esamam domenui.
Test_cookie Rinkodaros 15 minučių Doubleclick.net nustato šį slapuką, kad nustatytų, ar naudotojo naršyklė palaiko slapukus.
PREF Rinkodaros 8 mėnesiai „Youtube“ nustato PREF slapuką, kad būtų išsaugotos vartotojo nuostatos, pvz., kalba, paieškos rezultatų formatas ir kiti „YouTube“ vaizdo įrašų, įterptų įvairiose svetainėse, tinkinimai.
yt.innertube::requests Rinkodaros niekada Youtube“ nustato šį slapuką, kad užregistruotų unikalių ID ir išsaugotų duomenis apie naudotojo peržiūrėtus „Youtube“ vaizdo įrašus.
Yt.innertube::nextId Rinkodaros niekada Youtube“ nustato šį slapuką, kad užregistruotų unikalių ID ir išsaugotų duomenis apie naudotojo peržiūrėtus „Youtube“ vaizdo įrašus.
C Kategorijai nepriskiriami 1 mėnuo
Receive-cookie-deprecation Kategorijai nepriskiriami 2 mėnesiai
Rngst_callback Kategorijai nepriskiriami 1 val.
4. KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
4.2. Šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis Headex group priklausančioms įmonėms, taip pat įmonėms padedančioms mums vykdyti veiklą (partneriams, klientams, tiekėjams). Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
4.3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
4.4. Neišsamus sąrašas asmenų ir jų kategorijų, kuriems mes perduodame Jūsų asmens duomenis pateiktas šių Privatumo politikos 2.2 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui.

5. KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

5.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
5.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.
5.3. Privatumo politikos 2.2 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

6. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

6.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.
6.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į interneto svetaines – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į interneto svetaines susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.
6.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

7. IŠORINĖS SVETAINĖS

7.1. Interneto svetainėse gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

8. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

8.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:
a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
g) atšaukti pateiktus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kai konkrečiais tikslais asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu;
h) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;
i) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
8.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;
b) valstybės saugumą ar gynybą;
c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
8.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
8.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
8.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 8.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.
8.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
8.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

9. KUR JŪS GALITE KREIPTIS?

9.1. Daugiau informacijos visais šioje Privatumo politiko aptariamais klausimais Jums pateiks: Headex group el. paštu duomenuapsauga@headex.eu.
9.2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
9.3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

10. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

10.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami interneto svetainėse. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos interneto svetainėse ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis interneto svetainėmis ir (ar) mūsų paslaugomis.

Privatumo politikos paskelbimo data 2018 m. gegužės 25 d.
Privatumo politikos pakeitimo data 2024 m. balandžio 15 d.